enviar enllaš d´┐Żaquesta pÓgina.   versió per imprimir

Ajuts de la Generalitat per al finanšament de projectes d`aut˛noms, microempreses i PIMES

Dimecres 16/04/2014
Ja han sortit publicades, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la convocatòria i les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament empresarial de projectes autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, ORDRE EMO/ 114 /2014 . Trobareu adjunt en PDF la convocatòria per poder-la consultar sencera.

L'objecte d'aquestes bases, impulsades pel Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, és regular la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes per a afavorir la millora de la competitivitat de les empreses catalanes, i reactivar així l'economia catalana mitjançant la Línia de finançament d'emprenedors, autònoms i comerços.

Podran ser beneficiaris d'aquesta línia d'ajuts els autònoms, les micro, les petites i mitjanes empreses amb seu social o centre de treball a Catalunya.

Podran sol·licitar-se els ajuts pels següents tipus de projectes :

  1. Projectes d'inversió : l'adquisició d'un o diversos actius fixos, materials o immaterials, dels inclosos al grup 2 del Pla general de comptabilitat, adscrits a la consecució d'una mateixa finalitat.
  2. Projectes de circulant : relatius a l'activitat del dia a dia de l'empresa com ara necessitats de tresoreria, compra d'estocs o finançament a clients.

Les característiques dels ajuts són les següents: el Departament d'Empresa i Ocupació, mitjançant l'Institut Català de Finances (ICF), respondrà del 70% del principal pendent de cada operació formalitzada a través de les entitats financeres col·laboradores (Banc de Sabadell o CaixaBank, sens perjudici que l'ICF pugui fer convenis amb altres entitats financeres). Prèviament a la formalització del préstec per part de les entitats financeres col·laboradores, la Direcció General corresponent, en funció de la línia d'ajuts sol·licitada, haurà d'emetre la resolució favorable.

Les condicions de les operacions (préstecs o lísings) són:

a) Tipus d'interès: l'euríbor a 12 mesos, més un diferencial de fins a un màxim de 5,75 punts.

b) L'import del préstec serà, com a mínim de 10.000 euros i com a màxim de 100.000 euros per beneficiari.

c) El termini del préstec és de 5 anys.

d) La carència d'amortització són 2 anys, inclosa en el termini.

e) El préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura.

f) Les garanties seran aquelles que l'entitat financera col·laboradora estimi adients i suficients per garantir l'operació.

g) Les entitats no podran imputar cap comissió a les operacions amb els beneficiaris finals, tret d'una comissió d'obertura del 0,5% de l'import del préstec formalitzat.

El termini per a la presentació de les sol·licituds comença el dia 16 d'abril i restarà obert fins el dia 31 de desembre de 2014 o fins l'exhauriment del pressupost per a aquests conceptes.

Les sol·licituds s'han de presentar per mitjà de la pàgina web de l'Institut Català de Finances a l'adreça www.icf.cat , mitjançant el model normalitzat que està disponible a la mateixa pàgina web.

L'imprès de sol·licitud resultant de la tramitació s'haurà de presentar , en el termini màxim de 15 dies naturals, en paper i degudament signat, presencialment o per correu, a qualsevol punt de la xarxa d'Oficines de Gestió Empresarial , indicades al Canal Empresa (www.gencat.cat/canalempresa/xarxa ), o bé per mitjans telemàtics a través del Canal Empresa , signat electrònicament (www.gencat.cat/canalempresa ).

Un cop feta la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació requerida (punt 7.4), telemàticament, a través de la pàgina web de l'Institut Català de Finances a l'adreça www.icf.cat .

Uniˇ Empresarial de l┤Anoia | Ctra. de Manresa, 131 | 08700, Igualada | T. 93 805 22 92