enviar enllaç d�aquesta pàgina.   versió per imprimir

Ajuts pel finançament de projectes de reactivació industrial

Dimarts 17/06/2014

La Generalitat de Catalunya ha fet pública la convocatòria per a l'any 2014 de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial, una ajuda amb la col·laboració de l'Institut Català de Finances.

Objectiu:

Facilitar el finançament de les empreses catalanes que fomentin la reactivació industrial del territori, especialment en aquelles comarques on, malauradament, la taxa d'atur se situa per sobre de la mitjana del territori català o s'hagi patit una deslocalització industrial amb un afectació superior a 100 treballadors. Per a aquest propòsit es valoren una sèrie de factors, com ara la internacionalització o el plus d'un avantatge competitiu en forma de patent o projecte de recerca o bé criteris definitoris de les empreses beneficiàries dels ajuts, que permetin donar suport a les empreses que puguin participar activament en el procés de reactivació industrial a Catalunya.

Import màxim per prestar avals

L'Institut Català de Finances podrà destinar un import màxim de 15.353.600,00 euros per garantir una línia de préstecs per un import màxim de 19.192.000,00 euros aportats i formalitzats directament per l�ICF.

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds s'acaba el 31 de desembre de 2014, o fins exhaurir el pressupost per aquests conceptes.

Sol·licituds

Les sol·licituds s'han de formalitzar per mitjà de la pàgina web del portal Finempresa (www.finempresa.cat) i s'ha d'adjuntar la documentació que preveu la base 6 de l'Ordre de referència. Així mateix, l'imprès de sol·licitud resultant de la tramitació telemàtica, en paper i degudament signat, es presentarà en el termini que estableix l'apartat anterior a la Direcció General d'Indústria, passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, o en qualsevol oficina de la xarxa d'oficines de gestió empresarial (OGE), que es pot consultar a la pàgina web http://gencat.cat/canalempresa/xarxa.

Empreses beneficiàries

Per poder accedir als ajuts, les empreses beneficiàries que els sol·licitin han de complir els requisits que disposa la base 2 de l'Ordre EMO/223/2013, de 16 de setembre. És a dir:  

Empreses  amb seu social o seu operativa a Catalunya que compleixi tres dels següents sis criteris:

 1. Les empreses que comptin amb una estructura de recursos propis no inferior al 40% en el seu últim balanç tancat, o en el moment de la formalització de l'operació i, sense tenir en compte el préstec objecte de la línia de reactivació industrial.
   
 2. Les empreses que tinguin un centre de producció de menys de 250 treballadors i que en l'últim exercici hagin facturat fins a 40 milions d'euros.
   
 3. Les empreses que acreditin un percentatge de vendes a l'estranger superior al 25%, durant els tres últims exercicis de manera continuada, o com a mínim en dos de tres exercicis.
   
 4. Aquelles empreses que disposin d'un avantatge competitiu, basada en una patent o projecte de R + D desenvolupat recentment o que s'estigui desenvolupant en l'actualitat, en col·laboració amb un centre tecnològic a Catalunya.
   
 5. Aquelles empreses que disposin de contractes i comandes signats, per al finançament del circulant.
   
 6. Aquelles empreses que impulsin un projecte d'inversió i d'ocupació en una comarca de Catalunya amb un índex d'atur industrial superior a la mitjana de Catalunya o on s'hagi patit una deslocalització industrial amb afectació superior a 100 treballadors en l'últim exercici.

 

Tipologia dels projectes objecte de finançament

- Els projectes d'inversió per a la implantació de creació de nous establiments industrials o l'ampliació dels existents que comportin la creació de nous llocs de treball.

- Els plans de millora de la competitivitat, ja sigui mitjançant el desenvolupament de nous productes o la incorporació de sistemes de producció avançats, que contribueixin a la reactivació industrial i generin ocupació neta.

Unió Empresarial de l´Anoia | Ctra. de Manresa, 131 | 08700, Igualada | T. 93 805 22 92