PARTICIPAR AL FASHION MARKET DEL 080

Dijous 02/04/2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6841, de data 30 de març de 2015, surt publicada la RESOLUCIÓ per la qual es dóna publicitat a les bases per a la participació al Fashion Market de l'edició del 080 Barcelona Fashion, que se celebra a Barcelona el juliol de 2015, i s'obre la convocatòria corresponent.

Base 1. Objectius

La convocatòria té com objectiu convocar els/les dissenyadors/ores i/o marques de moda que vulguin participar al Fashion Market del 080 Barcelona Fashion, corresponent a la presentació de les col·leccions presents i/o anteriors, i que se celebra a Barcelona el juliol de 2015 i donar a conèixer les condicions per aquesta participació.

Base 2. Beneficiaris/beneficiàries

Poden ser persones beneficiàries d'aquesta convocatòria:

2.1. Dissenyadors/ores, marques de moda i/o les persones titulars de maques de moda amb establiment operatiu a Catalunya, estatals o internacionals.

2.2. Persones, professionals del sector, (showrooms), institucions i/o entitats del món de la moda o escoles de moda convidades pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya quan sigui d'especial interès per l'esdeveniment.

Article 2

El termini per presentar les sol·licituds en aquesta convocatòria finalitza el dia 20 d'abril de 2015.

Base 3. Presentació de les sol·licituds i documentació

3.1. Les sol·licituds s'han de presentar, segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresaweb.gencat.cat), a la pàgina web del Departament d'Empresa i Ocupació (http://empresaiocupacio.gencat.cat), i a la web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://www.ccam.cat) o bé es pot demanar a l'adreça de correu electrònic moda@gencat.cat, per tal de facilitar la presentació de la documentació necessària per tramitar les sol·licituds.

La presentació de les sol·licituds també es pot realitzar d'acord amb els supòsits que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

fashion market 080

Unió Empresarial de l´Anoia | Ctra. de Manresa, 131 | 08700, Igualada | T. 93 805 22 92