Curs subvencionat PRL sector metall – producció (C.1.1)

Associats: 0 €
No associats: 0 €

Programa:

1.- Part comuna o troncal (12 hores)

1.1 Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.

 • Riscos i mesures preventives.
 • Coneixement de l’entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
 • Emmagatzematge i apilament de materials.
 • Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
 • Ordre i neteja.
 • Senyalització. Trànsit pel centre de treball.

1.2 Interferències entre activitats.

 • Activitats simultànies o successives.

1.3 Drets i obligacions.

 • Marc normatiu general i específic.
 • Organització de la prevenció.
 • Foment de la presa de consciència sobre la importància d’involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.
 • Participació, informació, consulta i propostes.

1.4 Seguretat viària.

1.5 Primers auxilis i mesures d’emergència.

 • Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions.

2. Part específica (8 hores)

2.1. Definició dels treballs.

 • Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball.

2.2 Tècniques preventives específiques.

 • Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.
 • Riscos específics i mesures preventives.
 • Riscos de caigudes d’objectes pesats. Risc de cops contra objectes. Regs d’incendi. Riscos de cremades. Riscos per inhalació de fums i gasos procedents de la soldadura. Riscos d’explosió en la soldadura oxiacetilènica i cort per gas. Riscos en pell i ulls per exposició a la radiació. Estrès tèrmic. Riscos en atmosferes explosives. Riscos de contactes elèctrics. Riscos derivats de la manipulació manual de càrregues. Manteniment de l’equip de soldadura.
 • Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
 • Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).

2.3 Mitjans auxiliars, equips i eines.

 • Riscos derivats de l’ús dels mitjans auxiliars, equips i eines emprats en l’activitat de l’ofici.

Informació del curs:

 • Data inici: 02/07/2024
 • Data final: 23/07/2024
 • Horari: dimarts de 9 a 14 h.
 • Durada total: 20 h.
 • Preu: formació 100% subvencionada
 • Lloc: Unió Empresarial de l’Anoia (Ctra. de Manresa, 131 Igualada)