Instruccions per recuperar el cèntim sanitari

26.03.2014

Què és el “cèntim sanitari”?

L’Impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH) va ser un impost vigent en el nostre ordenament entre l’1 de gener de 2002 i el 31 de desembre de 2012 que gravava, en fase única, les vendes minoristes de determinats hidrocarburs (bàsicament la gasolina, el gasoil, el fuel i el querosè no utilitzat com a combustible de calefacció). Constava d’un tipus de gravamen estatal (comú en tot l’àmbit territorial d’aplicació de l’impost) i d’un tipus de gravamen autonòmic facultatiu. Al llarg de la vida de l’impost, 13 Comunitats Autònomes van aprovar tipus autonòmics.

Qui el pot reclamar?

El Cèntim Sanitari, el poden reclamar tant empreses, organismes, entitats, societats, tant públiques com privades, com pels particulars que puguin acreditar mitjançant factura la despesa realitzada en combustible al llarg dels anys 2010, 2011 i 2012. Com que el IVMDH va deixar d’estar vigent el 31/12/2012, no es tornaran els subministraments realitzats durant l’any 2013.

Com gestionar la devolució?

Per tramitar la reclamació, es necessiten les factures pertinents, no serveixen tots els tiquets, ni els extractes de pagament efectuats, ni el desglossament de targetes bancàries de pagament, etc. S’aconsella efectuar una relació de les factures, indicant data, empresa subministradora i el seu NIF,import, i reflectir de forma separada els litres i la quota corresponent a l’impost de carburant (cèntim sanitari).

El termini per efectuar la reclamació és fins el 27 de Febrer de 2015.

Procediment

La presentació del model serà electrònica per Internet, a través de la Seu electrònica de la AEAT, i pot realitzar-se a través del formulari web o amb un fitxer que s’ajusti a les especificacions publicades per la AEAT.

A través d’Internet cal accedir a : Sede Electrónica ->Inicio -> Procedimientos, Servicios y Trámites (Información y Registro) -> Impuestos y Tasas -> II.EE. Devoluciones -> IIEE. Devolución especial IVMDH.

Els sol·licitants (consumidors finals) s’han d’identificar , i identificar el subjecte passiu que els va repercutir l’impost que han suportat i pel qual demanen la devolució .

Atenció : Cada sol·licitud únicament permet identificar un subjecte passiu. Quan un mateix sol·licitant tingui subministraments de diversos subjectes passius haurà de presentar un model per cada subjecte passiu que li va repercutir les quotes de l’ IVMDH per les quals demana la devolució.

El subjecte passiu identificat haurà d’haver ingressat l’ IVMDH la devolució del qual sol·licita. Les devolucions corresponents a les sol·licituds presentades mitjançant aquest model es realitzaran mitjançant transferència bancària al compte el IBAN que s’especifiqui en les dades de contacte de la sol·licitud.

L’interessat ha de presentar una relació de les factures justificants de les repercussions de l’IVMDH que ha suportat per les quals demana la devolució de l’impost . L’emissor de la factura ha de coincidir amb el subjecte passiu identificat a la sol·licitud. La presentació de la relació de factures no eximeix al sol·licitant de presentar les factures que serveixen de base a aquesta relació.

Així es podran aportar, a elecció de l’interessat, les factures i qualsevol altra documentació justificativa del dret a la devolució:

a) en suport físic davant l’òrgan competent , amb indicació del número de referència de la sol·licitud , un cop admesa aquesta.

b) en suport informàtic davant l’òrgan competent , amb indicació del número de referència de la sol·licitud , un cop admesa aquesta.

Els tiquets que reuneixin els requisits exigits per la normativa per justificar el dret a la devolució es consideraran , a efectes d’aquest model , com si fossin factures.

La presentació d’una sol·licitud per part d’un consumidor final que va suportar la repercussió de l’impost requereix que en la tramitació del procediment es notifiqui la sol·licitud a l’obligat tributari que va efectuar la repercussió , que haurà de comparèixer en el procediment i aportar els documents i antecedents requerits.

GASOIL PROFESSIONAL

El 2012 , 8 comunitats autònomes (Balears, Cantàbria , Castella – la Manxa , Castella i Lleó , Comunitat Valenciana, Extremadura , Múrcia i Navarra ) van aprovar devolucions en el tipus autonòmic de l’ IVMDH en concepte de gasoil professional. Per l’import d’aquestes quantitats prèviament retornades no es podrà generar un nou dret a la devolució .

IMPOST SOBRE SOCIETATS O SOBRE RENDA

En el cas que el IVMDH la devolució del qual reconeix hagués estat deduït com a despesa en l’Impost sobre Societats o sobre la Renda del sol·licitant les quantitats la devolució del qual reconegui hauran d’imputar com a ingressos en la base imposable de l’ impost sobre societats o sobre la renda de els exercicis en què es va produir la deducció com a despesa fiscal d’aquestes entitats.

La AEAT podrà establir mecanismes voluntaris de compensació de quantitats a retornar per IVMDH amb quantitats a ingressar per Renda o societats, a fi de simplificar les obligacions materials i formals que amb relació als impostos directes es puguin derivar per als beneficiaris de les devolucions de l’IVMDH que al seu dia s’haguessin deduït les quantitats a retornar com a despesa. Tot això sense perjudici de la comprovació que la AEAT pugui realitzar en els impostos sobre societats i sobre la renda.

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.