L’Anoia disposa d�un òrgan consultor en matèria urbanística

07.01.2014

La UEA va crear, l� any 2012, la comissió d�urbanisme i mobilitat , un organisme nascut de la necessitat de donar una veu professional i única de tots els professionals que treballen al sector davant la detecció de problemes que afecten a la comarca en matèria d�urbanisme, mobilitat i infraestructures.

Col·legis professionals i gremis en formen part

Actualment en formen part el Col·legi d�Enginyers Industrials, el Col·legi d�Arquitectes, el Col·legi d�Aparelladors, el Col·legi d�Enginyers Tècnics, el Col·legi d�Apis, l�Agrupació Tèxtil Fagepi, la Cambra de Comerç, el Gremi de Constructors i Promotors d�obres de la Comarca de l�Anoia, el Gremi de Fusters, el Gremi de Blanquers, el Gremi d� Instal·ladors i diversos professionals relacionats amb el sector.

Objectius prioritaris

D�entre els objectius de la comissió, a part del més rellevant que és el de ser un referent de consulta per qualsevol projecte públic o privat en matèria urbanística , és el d�oferir als professionals un fòrum d´intercanvi d�idees i de foment de la cooperació entre diferents sectors comarcals, una relació que ha generat un coneixement molt valuós de les situacions i problemàtiques dels diferents col.lectius implicats.

L�objectiu final és que qualsevol tema que afecti al municipi o comarca en temes d�urbanisme i de construcció, pugui ser resolt gràcies a la col.laboració de la CUMA amb l�ajuntament corresponent, actuant com a interlocutor davant l� administració. És per aquest motiu que aquest organisme ja s� ha donat a conèixer a alguns Ajuntaments. Fins ara s� han organitzat visites als Ajuntaments de Igualada, Vilanova del Camí, Òdena, Masquefa i la Pobla de Claramunt.

Temàtiques que aborda la CUMA en matèria urbanística

Com a aspectes més rellevants que ha treballat aquest organisme des de la seva constitució en destaquen el de l�IBI, la normativa d� usos comercials, la taxa d� escombraries, les normatives que apliquen els Ajuntaments en casos de llicències d�obres vençudes o a punt de vèncer, la normativa ITE ( Inspecció Tècnica d�edificis de més de 40 anys), la CEE ( certificació energètica d� edificis existents), el deteriorament del les parcel·les dels Polígons, la subestació elèctrica de Vilanova del Camí o les connexions amb la C-15, entre d�altres.

Gestions per rebaixar l�IBI

Des de la Cuma s� ha realitzat un estudi comparatiu de l� IBI i valor de cadastre entre diferents municipis anoiencs i sobre una mateixa nau industrial. Els resultats de l� estudi han donar a conèixer la gran diferència que existeix a Igualada, ja que surt amb un valor a pagar d�IBI desproporcionat respecte a l�entorn. Aquest estudi es va presentar a l� Ajuntament d� Igualada juntament amb diverses propostes per tal de rebaixar aquest impost. Des de l� administració es va demostrar una predisposició i arrel d� aquesta trobada es crearà un grup de treball per fer-ne un seguiment.

La subestació elèctrica en el punt de mira de la CUMA

Un altre dels assumptes que s� ha posat sobre la taula és el de la Trama Urbana Consolidada (equipaments comercials i usos comercials ). Des de la CUMA també s� ha plantejat una proposta de modificació dels usos comercials que es farà arribar a la Conselleria d� indústria.

La subestació elèctrica és un altre dels temes que preocupen als integrants de la comissió per l�alt cost que han d�assumir les empreses per contractar o fer una aplicació de la potència de l�energia de les seves empreses. Des d� questa comissió s�han realitzat diferents gestions perquè les empreses que s�instal·lin a la nostra Comarca o les que demanin una ampliació de potència no hagin de pagar el cost de rescabalament que actualment s�està cobrant. Ja que aquest alt cost està provocant la pèrdua d� oportunitats per a la nostra Comarca.

A la vegada aquesta comissió també organitza xerrades informatives per als professionals del sector, com la de la Llei òmnibus que va tenir lloc el passat mes d� abril o els dos cursos de certificació energètica d�edificis existents que van tenir lloc el passat mes de setembre.

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.