Línia ICO DIRECTO 2011

07.09.2011

Las líneas ICO 2011 tenen com a principal objetiu dónar als autónoms i les empreses un marc de finançament adequat que els faciliti fer realitat els seus projectes d�inversió i atendre les seves necessitats financeres corporatives i de liquidez. Aquesta línia és pot tramitar directamet per internet sense se necessitat de dirigir-se a una entitat financera.

Organisme

Instituto Crédito Oficial – (Administració Central)

Persones beneficiaries

Autònoms/es, PIMES i entitats sense ànim de lucre (sempre que tinguin personalitat jurídica i

capacitat d�obrar) residents a Espanya i que portin a terme inversions en territori nacional o

tinguin necessitats de circulant.

L�antiguitat mínima per poder sol·licitar-lo ha de ser d�un any, a partir de la data de constitució, en el cas d�una empresa i de l�entitat sense ànim de lucre o des de la data d�alta al Règim General d�Autònoms, en el cas dels autònoms/es.

Tipus d�ajut

Fins el 100% del projecte d�inversió fins un màxim de 200.000 euros.

Inversions a finançar

a) Inversió

· Actius fixes productius: nous i de segona mà.

· Adquisició de vehicles turismes, el preu dels quals (inclòs IVA o IGIC) no superi els 24.000 euros.

· Adquisició d�empreses.

· Leasing (inclòs l�impost de matriculació de vehicles).

L� inversió a finançar no podrà tenir una antiguitat superior a 1 any i haurà d�executar-se en el termini màxim d�1 mes a comptar des de la data de la signatura del finançament.

S�haurà de justificar documentalment si el préstec sol·licitat es destina a finançar una inversió. En tot cas, no es finançarà sota aquesta modalitat d�inversió: reestructuracions de passiu o refinançaments, qualsevol altre impost vinculat a l�inversió, ni el circulant.

b) Liquiditat

Necessitats puntuals de tresoreria o liquiditat.

Amortització

a) Inversió: 7 anys, amb 2 anys de carència.

b) Liquiditat: 3 anys, amb 1 any de carència.

Tipus d�interès

Variable: Euríbor 6 mesos + 3,5 %

Amortització voluntària

Es podrà realitzar sempre que coincideixi amb una data de renovació d�interessos, a sol·licitud del client a l�entitat de crèdit on es va formalitzar el préstec, sense cap penalització.

Comissions

D�obertura: 0,5%, sobre la quantitat sol·licitada, amb un mínim de 60 €.

Garanties

L�ICO realitzarà un anàlisis de cada sol·licitud i en funció de la solvència del sol·licitant i de la viabilitat, determinarà les garanties que consideri oportunes, que podran ser per exemple: hipotecàries, personals, avals solidaris o Societat de Garantía Recíproca. Les operacions de finançament a pimes requereixen el compromís de les persones físiques relacionades amb el client (accionistes).

Tramitació

La sol·licitud es realitzarà informàticament a través del portal del Facilitador Financer, al qual s�accedeix a través de la pàgina web: www.facilitadorfinanciero.es En el Telèfon d�Atenció al Client 900 567 777 es podrà resoldre qualsevol consulta i es rebrà assessorament sobre el procediment de complementació de la sol·licitud. Les operacions que resultin aprovades es formalitzaran a través de les entitats: BBVA i Banc Santander, que es posaran en contacte amb els clients per iniciar el procediment de formalització de l�operació.

Termini

Fins el 31 de desembre de 2011.

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.