Línia ICO DIRECTO 2011

07.09.2011

Las líneas ICO 2011 tenen com a principal objetiu dónar als autónoms i les empreses un marc de finançament adequat que els faciliti fer realitat els seus projectes d�inversió i atendre les seves necessitats financeres corporatives i de liquidez. Aquesta línia és pot tramitar directamet per internet sense se necessitat de dirigir-se a una entitat financera.

Organisme

Instituto Crédito Oficial – (Administració Central)

Persones beneficiaries

Autònoms/es, PIMES i entitats sense ànim de lucre (sempre que tinguin personalitat jurídica i

capacitat d�obrar) residents a Espanya i que portin a terme inversions en territori nacional o

tinguin necessitats de circulant.

L�antiguitat mínima per poder sol·licitar-lo ha de ser d�un any, a partir de la data de constitució, en el cas d�una empresa i de l�entitat sense ànim de lucre o des de la data d�alta al Règim General d�Autònoms, en el cas dels autònoms/es.

Tipus d�ajut

Fins el 100% del projecte d�inversió fins un màxim de 200.000 euros.

Inversions a finançar

a) Inversió

· Actius fixes productius: nous i de segona mà.

· Adquisició de vehicles turismes, el preu dels quals (inclòs IVA o IGIC) no superi els 24.000 euros.

· Adquisició d�empreses.

· Leasing (inclòs l�impost de matriculació de vehicles).

L� inversió a finançar no podrà tenir una antiguitat superior a 1 any i haurà d�executar-se en el termini màxim d�1 mes a comptar des de la data de la signatura del finançament.

S�haurà de justificar documentalment si el préstec sol·licitat es destina a finançar una inversió. En tot cas, no es finançarà sota aquesta modalitat d�inversió: reestructuracions de passiu o refinançaments, qualsevol altre impost vinculat a l�inversió, ni el circulant.

b) Liquiditat

Necessitats puntuals de tresoreria o liquiditat.

Amortització

a) Inversió: 7 anys, amb 2 anys de carència.

b) Liquiditat: 3 anys, amb 1 any de carència.

Tipus d�interès

Variable: Euríbor 6 mesos + 3,5 %

Amortització voluntària

Es podrà realitzar sempre que coincideixi amb una data de renovació d�interessos, a sol·licitud del client a l�entitat de crèdit on es va formalitzar el préstec, sense cap penalització.

Comissions

D�obertura: 0,5%, sobre la quantitat sol·licitada, amb un mínim de 60 €.

Garanties

L�ICO realitzarà un anàlisis de cada sol·licitud i en funció de la solvència del sol·licitant i de la viabilitat, determinarà les garanties que consideri oportunes, que podran ser per exemple: hipotecàries, personals, avals solidaris o Societat de Garantía Recíproca. Les operacions de finançament a pimes requereixen el compromís de les persones físiques relacionades amb el client (accionistes).

Tramitació

La sol·licitud es realitzarà informàticament a través del portal del Facilitador Financer, al qual s�accedeix a través de la pàgina web: www.facilitadorfinanciero.es En el Telèfon d�Atenció al Client 900 567 777 es podrà resoldre qualsevol consulta i es rebrà assessorament sobre el procediment de complementació de la sol·licitud. Les operacions que resultin aprovades es formalitzaran a través de les entitats: BBVA i Banc Santander, que es posaran en contacte amb els clients per iniciar el procediment de formalització de l�operació.

Termini

Fins el 31 de desembre de 2011.

Altres notícies

La UEA signa un acord amb CESCE

La UEA signa un acord amb CESCE

La Unió Empresarial de l'Anoia signa un conveni amb l'empresa asseguradora Cesce per tal d’establir un vincle de col·laboració entre ambdues parts per tal que les empreses associades a la UEA puguin beneficiar-se de l’accés preferent a serveis per a la prevenció de la...

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.