Línies d�ajuts per al finançament d�autònoms i microempreses

28.06.2012

Han sortit publicades, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ( DOGC núm. 6155, de 22 de juny de 2012), la convocatòria i les bases reguladores per a la concessió de la línia d�ajuts en forma de garantia per al finançament d�autònoms i microempreses , ORDRE EMO/167/2012, de 13 de juny,i la convocatòria i les bases reguladores de la línia d�ajuts en forma garantia per al finançament empresarial de projectes de micro, petites i mitjanes empreses en el sector comercial, artesanal, de serveis i de la moda catalana , RESOLUCIÓ el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, que us adjuntem.

L�objecte d�aquestes bases, impulsades pel Departament d�Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d�Economia Social i Cooperativa i Treball Autònomi del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM),és regular la concessió d�ajuts en forma de garantia per al finançament d�autònoms i microempreses, i projectes de micro, petites i mitjanes empreses en el sector comercial, artesanal, de serveis i de la moda catalana, per afavorir la millora de la competitivitat de les empreses catalanes, amb l�objectiu de reactivar l�economia catalana, mitjançant la Línia de finançament autònoms i comerços.

Podran ser beneficiaris d�aquesta línia d�ajuts els autònoms i les microempreses amb seu social o activitat a Catalunya i es consideren objecte d�ajut els següents tipus de projectes :


  1. Projectes d�inversió : l�adquisició d�un o diversos actius fixos, materials o immaterials, dels inclosos al grup 2 del Pla general de comptabilitat, adscrits a la consecució d�una mateixa finalitat.

  2. Projectes de circulant : relatius a l�activitat del dia de l�empresa, necessitats de tresoreria, compra d�estocs o finançament dels clients.

Les característiques dels ajuts són les següents: l�Institut Català de Finances (ICF) respondrà del 70% del principal pendent de cada operació formalitzada a través de les entitats financeres, amb la signatura prèvia del corresponent conveni per constituir un fons de provisions amb càrrec al pressupost del Departament d�Empresa i Ocupació. Prèviament a l�aprovació del préstec per part de les entitats financeres, la Direcció General d�Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom o bé la Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), en funció de la línia d�ajuts sol·licitada,haurà d�haver emès la resolució favorable.

Les condicions de les operacions (préstecs o lísings) són:

a) Tipus d�interès: l�euríbor a 6 mesos, més un diferencial de fins a 5,5 punts

b) L�import del préstec serà, com a mínim de 10.000 euros i com a màxim de 100.000 euros per beneficiari

c) El termini màxim del préstec és de 5 anys

d) La carència d�amortització són 2 anys, inclosos en el termini

e) El préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura

f) Les garanties seran aquelles que l�entitat financera col·laboradora estimi adients i suficients per garantir l�operació

g) Les entitats no podran imputar cap comissió a les operacions amb els beneficiaris finals, tret d�una comissió d�obertura del 0,5% de l�import del préstec formalitzat.

El termini per a la presentació de les sol·licituds va començar el dia 23 de juny i restarà obert fins el dia 30 d�octubre de 2012 . Les sol·licituds s�han de formalitzar en un imprès normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web de l�Oficina de Gestió Empresarial (www.gencat.cat/oge/index.html ), a la seu corporativa de l�Oficina Virtual de Tràmit (www20.gencat.cat/portal/site/OVT) , a la pàgina web del Departament d�Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/empresaiocupacio/impresos )o bé a la pàgina web del CCAM (www.ccam.cat ).

En el cas que tingueu algun dubte podeu adreçar-vos als següents contactes:

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.