Línies d�ajuts per al finançament d�autònoms i microempreses

28.06.2012

Han sortit publicades, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ( DOGC núm. 6155, de 22 de juny de 2012), la convocatòria i les bases reguladores per a la concessió de la línia d�ajuts en forma de garantia per al finançament d�autònoms i microempreses , ORDRE EMO/167/2012, de 13 de juny,i la convocatòria i les bases reguladores de la línia d�ajuts en forma garantia per al finançament empresarial de projectes de micro, petites i mitjanes empreses en el sector comercial, artesanal, de serveis i de la moda catalana , RESOLUCIÓ el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, que us adjuntem.

L�objecte d�aquestes bases, impulsades pel Departament d�Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d�Economia Social i Cooperativa i Treball Autònomi del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM),és regular la concessió d�ajuts en forma de garantia per al finançament d�autònoms i microempreses, i projectes de micro, petites i mitjanes empreses en el sector comercial, artesanal, de serveis i de la moda catalana, per afavorir la millora de la competitivitat de les empreses catalanes, amb l�objectiu de reactivar l�economia catalana, mitjançant la Línia de finançament autònoms i comerços.

Podran ser beneficiaris d�aquesta línia d�ajuts els autònoms i les microempreses amb seu social o activitat a Catalunya i es consideren objecte d�ajut els següents tipus de projectes :


  1. Projectes d�inversió : l�adquisició d�un o diversos actius fixos, materials o immaterials, dels inclosos al grup 2 del Pla general de comptabilitat, adscrits a la consecució d�una mateixa finalitat.

  2. Projectes de circulant : relatius a l�activitat del dia de l�empresa, necessitats de tresoreria, compra d�estocs o finançament dels clients.

Les característiques dels ajuts són les següents: l�Institut Català de Finances (ICF) respondrà del 70% del principal pendent de cada operació formalitzada a través de les entitats financeres, amb la signatura prèvia del corresponent conveni per constituir un fons de provisions amb càrrec al pressupost del Departament d�Empresa i Ocupació. Prèviament a l�aprovació del préstec per part de les entitats financeres, la Direcció General d�Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom o bé la Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), en funció de la línia d�ajuts sol·licitada,haurà d�haver emès la resolució favorable.

Les condicions de les operacions (préstecs o lísings) són:

a) Tipus d�interès: l�euríbor a 6 mesos, més un diferencial de fins a 5,5 punts

b) L�import del préstec serà, com a mínim de 10.000 euros i com a màxim de 100.000 euros per beneficiari

c) El termini màxim del préstec és de 5 anys

d) La carència d�amortització són 2 anys, inclosos en el termini

e) El préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura

f) Les garanties seran aquelles que l�entitat financera col·laboradora estimi adients i suficients per garantir l�operació

g) Les entitats no podran imputar cap comissió a les operacions amb els beneficiaris finals, tret d�una comissió d�obertura del 0,5% de l�import del préstec formalitzat.

El termini per a la presentació de les sol·licituds va començar el dia 23 de juny i restarà obert fins el dia 30 d�octubre de 2012 . Les sol·licituds s�han de formalitzar en un imprès normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web de l�Oficina de Gestió Empresarial (www.gencat.cat/oge/index.html ), a la seu corporativa de l�Oficina Virtual de Tràmit (www20.gencat.cat/portal/site/OVT) , a la pàgina web del Departament d�Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/empresaiocupacio/impresos )o bé a la pàgina web del CCAM (www.ccam.cat ).

En el cas que tingueu algun dubte podeu adreçar-vos als següents contactes:

Altres notícies

Més d’una cinquantena de persones protagonitzen la primera Triangular d’empresàries i directives del Berguedà, l’Anoia i el Garraf-Penedès, que tindrà segona edició a l’Anoia

Més d’una cinquantena de persones protagonitzen la primera Triangular d’empresàries i directives del Berguedà, l’Anoia i el Garraf-Penedès, que tindrà segona edició a l’Anoia

Més d’una cinquantena de persones van protagonitzar la primera edició de la Triangular d’empresàries i directives de l’ACEB Suma, la UEA Inquieta i Dones d’Empresa. Aquesta primera trobada va estar organitzada per la comissió d’empresàries i directives de l’ACEB i la...

La 23a Nit UEA plasmarà la fortalesa del teixit empresarial

La 23a Nit UEA plasmarà la fortalesa del teixit empresarial

Amb “Som fortalesa”, la Unió Empresarial de l’Anoia organitza una nova edició de la Nit Empresarial UEA, l’acte de referència i reconeixement del sector econòmic i del teixit empresarial de la Catalunya Central: vint-i-tres anys de reconeixement, cohesió i aposta pel...

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.