Manifest agents econòmics i socials de la Vegueria del Penedès FEGP CCOO UGT i UEA davant el desenvolupament del Pla Territorial Parcial del Penedès

19.01.2021

Les comarques que conformen la Vegueria Penedès són comarques diferents, territoris diferents, amb una realitat empresarial diversa, en sectors, grandària, i perfils, amb una presència diversificada, industrial, de serveis, vitivinícola, agricultura i turisme, una diversitat que genera treball, benestar i riquesa al territori que cal respectar i posar en valor.

La situació social, laboral i empresarial exigeix un canvi i una aposta ferma per rebaixar l’índex d’atur al territori, especialment greu en dones, joves i majors de 45 anys i en la necessitat d’incidir en la retenció del talent joves i en un canvi de model productiu basat en ocupació de qualitat i ens sectors que aportin valor afegit, de futur, innovadors per guanyar competitivitat. També la consolidació dels actuals.

Les quatre organitzacions estem convençudes que el desenvolupament del Pla Territorial Parcial del Penedès pot ser un element positiu per a les nostres comarques i per Catalunya ja que comptar amb una eina per la planificació i ordenació territorial és important i estratègic si es basa en la concertació social, la participació, l’escolta activa i la voluntat d’aconseguir consensos i acords amb el teixit social i econòmic pel desenvolupament futur.

Davant l’evolució del Pla Territorial Parcial del Penedès, les entitats FEGP, UEA, UGT i CCOO:

DEMANEM:

1. Pluralitat i representativitat: El procés participatiu del Pla ha de tenir en compte les diferents realitats del territori, la implicació de persones, agents diversos i organitzacions representatives d’arreu de la vegueria des d’una aposta inequívoca per la concertació i el diàleg social.

2. Equilibri i sostenibilitat: Cal definir un planejament que permeti el creixement de l’activitat econòmica orientant-la cap a la seva a transició digital i ecològica, mantenint l’ecosistema social i empresarial existent de cadascuna de les comarques fent inversions i suports per reforçar el seu potencial, competitivitat, creació i manteniment de l’ocupació i qualitat de vida

3. Sòl industrial pel creixement empresarial: Cal comptar amb una planificació que permeti el desenvolupament de noves àrees, industrials i empresarials pel creixement ordenat, sostenible i respectuós de l’activitat empresarial en harmonia amb l’entorn i l’activitat existent.

4. Empreses: Cal apostar decididament per impulsar l’activitat econòmica en aquest territori, fortament penalitzat per les darreres crisis econòmiques, i atraure noves empreses i afavorir el creixement, projecció i cooperació entre les existents, a la vegada que cal també una aposta per preservar les activitats i empreses actuals.

5. Treball digne i ocupació de qualitat: Cal apostar per una transició justa que tingui en la indústria la base de la sortida d’aquesta crisi, l’aposta estratègica pel treball de qualitat, fent un esment a cultivar el talent, l’especialització i afavorir la formació al llarg de la vida, estrenyent els vincles entre el món del treball, la formació professional, i la Universitat.

6. Infraestructures: Un aposta valenta per la millora i el desenvolupament de les infraestructures estratègiques per l’avenç del territori: en carreteres, xarxa ferroviària, energia i subministraments, àrees industrials, zona agrícola i vitivinícola, entorn rural i d’oci.

7. Comunicacions: Facilitar una mobilitat sostenible i accessibilitat entre els centres urbans, zones rurals i àrees d’activitat econòmica. Millorar la connectivitat externa i les vies de pas entre Barcelona, Tarragona i l’Anoia-Bages, potenciant els eixos ferroviaris i el transport públic amb la mirada posada en la mobilitat pública, eficient, elèctrica i autònoma del futur.

8. Tecnologia del segle XXI: Cal una necessària actualització i aposta de les xarxes d’internet, fibra òptica, cobertura mòbil i 5G per estar a l’alçada del present i el futur, tant per la ciutadania com per les empreses.

9. Sostenibilitat: apostem per un model d’economia circular com a base per garantir un creixement econòmic sostenible i inclusiu Que integri totes les accions, mesures, propostes i millores amb les màximes garanties de sostenibilitat, respecte i integració al territori.

PERQUÈ?

1. Les nostres comarques viuen una delicada situació en l’àmbit econòmic i social que requereix una aposta valenta que permeti el desenvolupament del territori i millori les condicions de vida i l’activitat dels qui viuen i treballen en ell.

2. La crisi de la COVID ha accentuat deficiències, insuficiències i problemàtiques que, per les crisis anteriors o manca d’inversions recurrents, dificulten l’avenç i la competitivitat dels territoris, la seva gent i les seves empreses. 3. Les estratègies de futur han de permetre un equilibri ponderat entre activitat, paisatge i residència i un model territorial sostenible i respectuós amb el medi ambient.

4. L’elevat índex d’atur de les nostres comarques requereixen de polítiques actives decidides, inversions en formació i qualificació professional i una aposta pel creixement, la creació de nous llocs de treball de valor afegit, abordar específicament la problemàtica de l’atur juvenil que permeti retenir talent, joves i captar-ne de nou, així com mesures específiques per pal·liar l’atur que afecta les dones, el de llarga durada i el que afecta als majors de 45 anys.

5. Les nostres comarques necessiten progressar econòmicament i ser més competitives, i per fer-ho necessiten comptar amb unes telecomunicacions actualitzades i una estratègia de mobilitat amb comunicacions viàries i ferroviàries fiables, atractives i de qualitat.

6. Cal una aposta de territori per acollir activitats empresarials prioritzant aquelles que requereixen mà d’obra de qualitat i amb el respecte per l’entorn i exigències mediambientals. Així com potenciar camps d’activitat, avui pràcticament residuals, relacionats amb la transició energètica i ecològica per actualitzar i modernitzar el nostre teixit productiu, preservant també les activitats i empreses actuals.

7. La pèrdua d’alguns punts en l’índex de competitivitat comarcal 2020 (elaborat per la FEGP) en general als territoris, especialment en innovació i desenvolupament tecnològic, dinamisme empresarial, qualificació de recursos humans, problemàtiques socials i mediambientals i disponibilitat de sòl, fan necessària una actuació dinamitzadora de l’activitat empresarial i en infraestructures a l’àmbit de la vegueria.

8. Estem convençuts que podem treballar plegats per un planejament que asseguri tant primera residència per a la població, com llocs de treball de qualitat dins del territori, així com fomentar la formació per retenir el talent, promovent el dinamisme empresarial i evitant els monocultius sectorials o el convertir-nos en un territori-dormitori. Ha de ser prioritari poder treballar i viure en el mateix territori.

I per a que així es pugui portar a terme, les quatre organitzacions des del nostre coneixement i experiència, tal i com ho hem fet durant els últims anys. Ens posem a disposició de tots els governs catalans i locals, i agents socials i econòmics i ciutadania en general, per tal de col·laborar i sumar esforços, en el desenvolupament del Pla territorial del Penedès, amb l’objectiu de vetllar per garantir un ecosistema empresarial de futur, garantir la cohesió social, i vetllar perquè les comarques de l’Alt i Baix Penedès, Garraf i Anoia siguin competitives per viure i treballar-hi.

Convidem a adherir-se al manifest a tota aquella entitat o organisme que des del compromís amb el territori i les persones, vulgui compartir un model, i construir així entre tots, un discurs unitari i ferm que permeti viure, treballar i gaudir del Penedès, com a valors de futur del nostre territori.

 

 

 

 

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.