Subvencions internacionalització 2011

15.07.2011

Programa Primera exportació
Resum: Assessorament i ajut a empreses que no han exportat mai o molt poc amb l�objectiu d�accedir a les primeres fases del procés exportador i a dissenyar la pròpia estratègia d�actuació en els diferents mercats.
Detalls convocatòria:
-Data límit: 24/11/2011 o fins que s�acabin els diners
-Beneficiaris : Empreses catalanes, industrials o de serveis amb voluntat d�iniciar el seu procés d�internacionalizació, que en l�exercici 2010 hagin facturat menys de 300.000€ o no hagin exportat res
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2011/internacionalitzacio/empresa.jsp

Programa Inversió directa a l�exterior
Resum : Ajut per a la creació de filials a l�exterior en la fase d�anàlisi de viabilitat i d�implantació.
Detalls convocatòria:
-Data límit: 03/10/2011
-Beneficiaris: Petites i mitjanes empreses catalanes, industrials o de serveis, que en l�exercici 2010 hagin facturat un mínim de 300.000€ i amb experiència anterior al país objecte de la inversió
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2011/internacionalitzacio/empresa.jsp

Programa Missions internacionals
Resum: Ajut dirigit a entitats de suport empresarial per impulsar l�organització i coordinació de missions col•lectives d�empreses per al contacte amb potencials clients i prospecció de nous mercats
Detalls convocatòria:
-Data límit: 09/09/2011
-Beneficiaris: Les cambres de comerç, les associacions empresarials i les organitzacions patronals que organitzin i coordinin la realització d�aquestes missions internacionals, amb un nombre mínim de 6 i un màxim de 12 participants en cada missió internacional
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2011/internacionalitzacio/entitats.jsp

Programa Grups d�Internacionalització
Resum : Ajut dirigit a entitats de suport empresarial per a la creació d�agrupacions d�empreses, mitjançant acord de col•laboració, per a la introducció conjunta de llurs productes o serveis en un determinat mercat.
Detalls convocatòria:
-Data límit: 08/11/2011
-Beneficiaris: Les empreses amb domicili social a Catalunya, i per a la realització de les tasques d�entitat promotora, les cambres de comerç, indústria i navegació, associacions empresarials, organitzacions patronals i empreses que tinguin entre els seus objectius la promoció internacional de les empreses i disposin de recursos materials i humans (al menys 3 persones) per fer-ho
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2011/internacionalitzacio/entitats.jsp

Més informació a
Centre de Desenvolupament Empresarial i Corporatiu
ACC1Ó | COMPETITIVITAT PER L´EMPRESA
Generalitat de Catalunya
www.acc10.cat

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.