Cursos d� idiomes, últimes places

10.11.2011

  • Anglès: gestió comercial, és un curs de 220 hores i està impartit per a professors nadius que imparteixen les classes totalment en anglès.Al acabar el curs el participant serà capaç de utilitzar amb confiança els temps verbals de present i passat, a la vegada que la majoria de formes futures, present perfecte i condicional simple, mantenir i fomentar relacions socials, prendre part en reunions relacionades directament amb el treball, donar una presentació estructurada sobre un tema relacionat amb el treball, entendre informació de missatges com e-mails, qüestionaris de comandes, etc., i respondre de forma adequada, proporcionar informació sobre productes, tarifes, descomptes, etc., atendre trucades de proveïdors i clients.
  • Francès: atenció al públic , és un curs intensius de dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h del matí (220h.) impartit per professors nadius.Al acabar el curs el participant serà capaç de utilitzar l� idioma com a mitjà de comunicació en situacions de la vida quotidiana, en situacions d�aprenentatge i com a mitjà d�expressió personal, comprendre les idees principals i extreure informació específica de textos tant orals com escrits, de tipologia diversa, llegir i comprendre textos d�una certa extensió, com ara articles, contes o relats, utilitzar el context, lingüístic i no lingüístic, com a mitjà per incrementar la comprensió, reaccionar de manera adequada davant de coses dites i fetes per altres, comprendre missatges orals breus, puntuals, en un context donat, realitzar gestions senzilles i mantenir converses breus, copsar i reproduir de manera apropiada els matisos bàsics de l�entonació de l� idioma, escriure notes, comunicacions personals i emplenar qüestionaris, formularis i els impresos més habituals, mantenir converses i fer intervencions breus en debats sobre temes d�interès general, utilitzar estratègies comunicatives bàsiques, tant lingüístiques com no lingüístiques, produir textos, orals i escrits, de diferent tipologia, organitzant les idees i la informació de manera coherent i entenedora, adequar el lèxic i les estructures per a un tema determinat i a una situació comunicativa concreta.

Us podeu inscriure al curs enviant un correu electrònic a formació@uea.cat

A continuació adjuntem el temari dels cursos.

Cursos subvencionats per:

 

 

 

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.