S’aprova el Reial Decret d’Envasos amb noves obligacions sobre els envasos industrials i comercials

28.12.2022

La Llei de Residuos y suelos contaminados para una economía circular, (publicada al Boletín Oficial del Estado el 09/04/2022) ha establert un nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.

És tracta d’un impost de naturalesa indirecta que té com a objectiu el foment de la prevenció, la generació de residus d’envasos de plàstic no reutilitzables i el foment de reciclat de residus plàstics. La data d’aplicació és l’1 de gener de 2023 a tot el territori espanyol (inclosos els territoris forals de Navarra i País Basc).

Quin és l’àmbit d’aplicació d’aquest impost?

Aquest impost recau en la utilització d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic, tant si es presenten buits com si contenen, protegeixen, manipulen o distribueixen mercaderia. No només afecta als fabricants o distribuïdors d’aquest tipus d’envasos sinó que va dirigit a qualsevol importador o adquirent intracomunitari.

En concret, l’impost afecta a les següents activitats:

 • Importació o adquisició intracomunitària de mercaderies contingudes en envasos de plàstic no reutilitzables.
 • Fabricació, importació o adquisició intracomunitària d’envasos de plàstic no reutilitzables o de productes de plàstic semielaborats.
 • Fabricació, importació o adquisició intracomunitària de productes de plàstic destinats al tancament, comercialització o presentació d’envasos de plàstic no reutilitzable.

A quin tipus d’envasos afecta?

 • Envasos no reutilitzables que continguin plàstic: tots els articles dissenyats per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies
 • Productes plàstics semielaborats destinats a la obtenció dels envasos: preformes, llàmines de termoplàstic… Es considera producte semielaborat al producte intermedi obtingut a partir de matèries primeres que han estat sotmeses a una o vàries operacions de transformació i que requereixen d’una o vàries fases de transformació posteriors per poder ser destinats a la seva funció com envàs.
 • Productes plàstics destinats a permetre el tancament, la comercialització o la presentació d’envasos no reutilitzables. Alguns exemples: aplicadors de productes cosmètics com l’aplicador de rímel que forma part del tancament de l’envàs; dispositius de dosificació que formen part del tancament dels envasos de detergents o productes d’higiene com dentífrics o altres productes adhesius o silicones.
 • Quina és l’excepció? Queden exclosos els articles que formen part integrant d’un producte i siguin necessaris per contenir, sustentar o preservar l’esmentat producte durant tota la seva vida útil i que tots els seus elements estiguin destinats a ser utilitzats, consumits o eliminats conjuntament.

Quina és la base imposable i el tipus impositiu?

La base imposable estarà constituïda per la quantitat de plàstic no reciclat continguda en els productes (expressada en kilograms).

En el supòsit d’incorporar elements de plàstic a productes que ja hagin tributat, la base imposable estarà constituïda exclusivament per la quantitat de plàstic incorporada en els productes esmentats.

El tipus impositiu és de 0,45€ per kilogram de plàstic no reciclat, contingut en els productes objecte de l’impost.

Quines són les principals obligacions tributàries?

 • Inscripció en el registre territorial de l’impost de l’oficina gestora per part de fabricants, adquirents intracomunitaris i representats de no establerts.
 • El termini de la inscripció en aquest registre és de 30 dies des de l’entrada en vigor de l’ordre ministerial. La data d’obertura d’aquest termini és l’1 de desembre de 2022.
 • Obligacions comptables:
  • Comptabilitat dels productes fabricats en cas de fabricants de productes subjectes a l’impost.
  • Registre d’existències per part de l’adquirent comunitari de productes objecte de l’impost.
 • Repercussió: el fabricant haurà de repercutir als adquirents les quotes de l’impost que es meriten amb la venda o lliurament.
 • Nomenament d’un representant: en cas que el contribuent no estigui establert en territori espanyol.

Es contemplen beneficis fiscals?

Sí, existeixen una sèrie de supòsits de no subjecció, exempció, deducció i devolució de l’impost.

Enllaços d’interès

 

Informació extreta d’ACCIÓ

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.